Willa na cichej

Regulamin

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1.  Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Willi na Cichej i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.

2.   Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Willi Na Cichej.

3. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.nacichej.com.pl, w biurze managera budynku, w miejscach wspólnych w Willi Na Cichej.

§ 2 DOBA HOTELOWA

1.   Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby lub termin wcześniej zarezerwowany.

2.   Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

3.  Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić Managerowi obiektu najpóźniej do godziny 11 w dniu wyjazdu. Jeśli w obiekcie aktualnie nie ma Managera, Gość proszony jest o kontakt z Działem Rezerwacji. Prośba o wydłużenie pobytu może nie być uwzględniona w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

4. Uregulowanie płatności za pobyt następuje w dniu przyjazdu, podczas meldunku Gościa, najpóźniej kolejnego dnia w biurze lub poprzez dokonanie przedpłaty.

5.  W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Willi Na Cichej w trakcie jego trwania, nie jest zwracana opłata za jego pobyt.

§ 3 REZERWACJA I MELDUNEK

1.      MELDOWANIE GOŚCI HOTELOWYCH:

a)  do Willi Na Cichej w Szklarskiej Porębie przyjmowane są osoby posiadające dokument stwierdzający tożsamość, po uprzednio dokonanej rezerwacji.

b)    osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do wpłaty zadatku na poczet kosztów pobytu w wysokości 30% ogólnej kwoty pobytu w terminie 7 dni od złożenia rezerwacji, lub 3 dni od złożenia rezerwacji w przypadku, gdy jest to rezerwacja z krótkim wyprzedzeniem. Dział Rezerwacji potwierdzi dokonanie rezerwacji drogą mailową. W mailu będzie się znajdował numer rachunku bankowego, tytuł wpłaty oraz jej dokładna wartość. Brak wpłaty zadatku w ww. terminie jest jednoznaczny z automatycznym anulowaniem rezerwacji. W celu uniknięcia takich sytuacji możliwe jest przesłanie na e-mail: biuro@nacichej.com.pl potwierdzenia dokonania przelewu bankowego.

c)  Willa Na Cichej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy za zwrotem dotychczas uiszczonych zadatków, jeśli wykonanie umowy stanie się niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn niezależnych od Willi. W takim przypadku osobie rezerwującej pobyt nie przysługują w stosunku do Willi Na Cichej żadne roszczenia, z wyjątkiem roszczenia o zwrot uiszczonego zadatku na poczet pobytu.

d)   w przypadku odwołania rezerwacji lub nie przybycia Gościa, w uzgodnionym terminie Willa Na Cichej zastrzega sobie możliwość zatrzymania wpłaconego zadatku w całości.

e)  w przypadku, gdy Gość wyjeżdża wcześniej, nie zwraca się pieniędzy za nie wykorzystane posiłki i noclegi.

2.    Osoby niezameldowane w Willi mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 8:00 do godziny 22:00. Osoby te nie są uprawnione do spożywania śniadań w jadalni oraz korzystania z innych przywilejów Gości Willi Na Cichej (wypożyczania rowerów, etc.).

3.  Istnieje możliwość przebywania dodatkowej osoby w pokoju hotelowym za dodatkową opłatą. Wszelkie informacje na ten temat udzieli na miejscu Manager lub telefonicznie Dział Rezerwacji.

4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w imieniu Willi Na Cichej lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gościom lub funkcjonowanie obiektu.

5.  W przypadku nie zgłoszenia się Gościa w zarezerwowanym wcześniej terminie, Willa na Cichej anuluje rezerwację po upływie jednej doby. W takim przypadku zadatek nie podlega zwrotowi.

6.      W obiekcie Willa na Cichej nie honoruje się zwierząt.

§ 4 USŁUGI

1.      Obiekt Willa na Cichej świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2.  W przypadku zastrzeżeń dotyczących świadczenia usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich pracownikowi Willi na Cichej, co umożliwi niezwłoczną reakcję.

3.     Pobyt dzieci od 0 do lat 2 (bez świadczeń) jest bezpłatny.

4.     Dzieci w wieku 12 lat i więcej są traktowani jak osoby dorosłe, płacą pełną cenę.

5.     Obiekt ma obowiązek zapewnić:

a)      Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,

b)      Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,

c)      profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,

d)      Wykonywania niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie. Sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Obiekt dołoży starań, aby – w miarę możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

6.     Dodatkowo na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

a)      udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

b)  przechowanie bagażu Gościa, który posiada rezerwację w willi (zarówno przed rozpoczęciem się doby hotelowej jak i po jej upływie),

c)  Bezpłatny, monitorowany parking - dla samochodów osobowych, motocykli oraz samochodów dostawczych zajmujących jedno miejsce parkingowe.

 

§ 5 ŚNIADANIA

1.    Śniadania w Willi Na Cichej są serwowane w godz. 8:00 – 10:00.

2.    Podczas śniadania w formie bufetu szwedzkiego zabronione jest wynoszenie jedzenia i napojów z restauracji.

3.  Istnieje możliwość przygotowania suchego prowiantu na drogę, zamiast śniadania. Jeśli Goście jadą na wycieczkę lub opuszczają obiekt, mogą to zgłosić Managerowi lub innemu pracownikowi Willi Na Cichej do godziny 15. Prośba taka skutkuje przygotowaniem prowiantu i pozostawieniem go w lodówce, w aneksie kuchennym na 1 piętrze.

4. Całodobowo do dyspozycji Gości przeznaczony jest aneks kuchenny na 1 piętrze. W aneksie znajdują się m. in.: kuchenka mikrofalowa, czajnik, dwie lodówki, kawa, herbata, cukier. W szafkach znajdują się szklanki, kubki, miski, talerze, sztućce. Dodatkowo w aneksie są zapasowe rolki papieru toaletowego, worki na śmieci.

 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI 

1.Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zakręcić krany instalacji wodociągowej i sprawdzić zamknięcie drzwi.

2. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Willi Na Cichej pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

3. Gość willi ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych w Willi Na Cichej, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Willa Na Cichej zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa karą pieniężną za wszystkie powstałe szkody w mieniu Willi Na Cichej wynikające z jego winy.

4.  W Willi Na Cichej, zarówno w pokojach jak i w częściach wspólnych, obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym także elektronicznych papierosów. Niezastosowanie się to w/w zakazu skutkować może nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 500 zł za koszty związane z dearomatyzacją pokoju.

5.   W przypadku zagubienia klucza do pokoju hotelowego przez Gościa, Willa Na Cichej zastrzega sobie prawo obciążenia Gościa kwotą 100 zł. Willa Na Cichej wyda Gościowi klucz zastępczy dopiero po uiszczeniu niniejszej opłaty.

6.     Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

7.   Gość hotelowy nie może przekazywać klucza, pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

8.  Wychodząc z budynku Willi Na Cichej nie należy zamykać drzwi wejściowych na klucz. Po domknięciu drzwi – drzwi same się zatrzaskują i aby ponownie wejść do środka należy otworzyć drzwi kluczem.

9.    Zamknięcie drzwi wyjściowych na klucz może zakłócić prawidłowe działanie Willi Na Cichej – osoby przyjeżdzające późnym wieczorem lub nocą otrzymują hasło do klamki, jeśli drzwi będą zamknięte na klucz, to nie ma możliwości wejścia za pomocą kodu.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1.  Willa Na Cichej ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług hotelowych wyłącznie w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

2.    Gość powinien zawiadomić Managera o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3.  Willa Na Cichej zapewnia bezpłatne, monitorowane miejsca parkingowe na terenie posesji. Nie jest to jednak parking strzeżony zatem nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu czy poza terenem Willi.

4. Zabrania się udostępniania miejsca parkingowego należącego do Willi Na Cichej osobom odwiedzającym i obcym.

§ 8 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1.    Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Willa przechowa powyższe przedmioty na okres nie dłuższy niż 1 tydzień, a po upływie tego czasu przedmioty te przejdą na własność Willi na Cichej lub zostaną poddane utylizacji. Artykuły spożywcze nie są przechowywane.

§ 9 CISZA NOCNA

1.     W Willi Na Cichej obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

2.  W czasie obowiązywania ciszy nocnej w pokoju hotelowym nie mogą przebywać osoby nie zameldowane. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób do tego nie uprawnionych Willa Na Cichej  zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty wg taryfy za pełnopłatną osobę dorosłą, nawet, jeśli jest to osoba poniżej 12 roku życia.

3.   W przypadku naruszenia ciszy nocnej, po maksymalnie trzykrotnej interwencji personelu, Willa Na Cichej zastrzega sobie prawo do niezwłocznego wydalenia Gościa z obiektu.

§ 10 HASŁA DO INTERNETU

1.     Internet parter: 58580szklarska

2.     NaCichej1: szklarska58580

3.     NaCichej2: szklarska58580

§ 11 REKLAMACJE

1. Goście maja prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożoną niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

2.  Wszelkie reklamacje przyjmuje Dział Rezerwacji i Manager. Reklamacje prosimy składać drogą mailową (Dział Rezerwacji) lub pisemną (Manager). Maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzymy jej zasadność.

3.  Zadatki rezerwacji z zakładki oferty specjalne - w przypadku rezygnacji z pobytu nie podlegają zwrotowi ani zmianie terminu. Wszystkie oferty specjalne dostępne są na stronie internetowej https://nacichej.com.pl/oferty-specjalne/

4. Zadatki wpłacone na poczet rezerwacji standardowej (nie będącej ofertą specjalną) podlegają  możliwości zmiany terminu w okresie 14 dni przed planowanym przyjazdem. W przypadku całkowitej rezygnacji z pobytu zadatek nie podlega zwrotowi.

§ 12 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Na terenie Willi Na Cichej w Szklarskiej Porębie obowiązuje zakaz używania urządzeń elektrycznych lub gazowych nie znajdujących na wyposażeniu pokoju.

2.  Goście Willi na Cichej zobowiązani są do przestrzegania przepisów p. pożarowych, bhp oraz zarządzeń porządkowych. Na terenie Willi Na Cichej obowiązuje zakaz używania otwartego ognia.

3.     Willa na Cichej nie akceptuje zwierząt.

4.  Na terenie Willi Na Cichej obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym również papierosów elektronicznych.

5.   W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

6.    Zakazuje się prowadzenia na ternie Willi Na Cichej akwizycji i sprzedaży obnośnej.

7.   Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Willi, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości hotelowych.

8.    Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszających ich funkcjonalności i bezpieczniejszego korzystania. W sytuacji wprowadzenia dopuszczalnych zmian, Gość zobowiązanych jest przed opuszczenie pokoju przywrócić jego pierwotny wygląd.

9. Kierownictwo Willi Na Cichej zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji niniejszego Regulaminu

10.Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych obiektu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn.zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia.

 

11.Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a obiektem Willa na Cichej jest Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze.

 

ZGODA NA PRZETWAŻANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNI-FORM Piotr Zdzieńkowski Filia Willa na Cichej Szklarska Poręba ul. Łagiewnicka 54/56 91-463 Łódź NIP 9471223224

2.      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@uni-form.pl, tel.603302555/501019296,

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia rezerwacji pobytu, przeprowadzenia procedury meldunkowej w pensjonacie oraz korzystania z usług hotelowych w obiekcie „Willa na Cichej”- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),

4.   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług,

5.   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

6.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat,

7.      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

8.      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , 

9.     podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

 

ŻYCZYMY UDANEGO POBYTU!

Willa na Cichej

Zapraszamy na niezapomniany pobyt w ponad 100 letniej Willi w malowniczej górskiej miejscowości Szklarska Poręba.
Willa na Cichej Szklarska Poręba